Statens servicecenters styrmodell

Här kan du läsa om vår vision och vår värdegrund samt om övriga komponenter i vår styrmodell, vilka är våra uppdrag, vår verksamhetsidé, vårt mål och våra strategier.

Vision

Vår vision är en effektivare statsförvaltning.

Visionen svarar på frågan vad vi tror på och vad vårt arbete bidrar till. Statsförvaltningen är en del i Sveriges innovationssystem. Om myndigheter kan göra det enklare för företag och medborgare genom att satsa på sin kärnverksamhet kan det påverka Sveriges tillväxt och välfärd och Sverige som land att leva i. Statens servicecenter bidrar genom att optimera användandet av skattemedel.

Verksamhetsidé

Vi utvecklar och levererar effektiva administrativa
tjänster till statliga myndigheter.

Vår verksamhetsidé svarar på frågan vad vi gör och för vem. I korta ordalag beskriver vår verksamhetsidé vårt existensberättigande.

Mål

Vårt övergripande mål är att 50 procent av statens
anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid
utgången av år 2018.

Statens servicecenter har som mål att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom administration i statsförvaltningen. Myndigheten ska även verka för att öka kundnöjdheten inom samtliga tjänsteområden som erbjuds.

Vidare ska Statens servicecenter genomsyras av en god förvaltningskultur och ska fortsatt utveckla och öka kunskapen om vikten av god förvaltningskultur inom verksamheten.

Ledarskapets och medarbetskapets betydelse samt rollen som statstjänsteman ska vara i fokus.

Återrapportering

Statens servicecenter ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målen, vilka beskrivs mer ingående i regleringsbrevet för 2018.

Hos ESV hittar du alla våra regleringsbrev

Strategier

Prioriterad strategi – operationell överlägsenhet

Statens servicecenter arbetar långsiktigt efter att uppnå en operationell överlägsenhet i jämförelse med andra aktörer. Detta är vår övergripande verksamhetstrategi. Den innebär att vår affärslogik fokuserar på kostnadseffektiva leveranser av det som våra kunder behöver. Operationell överlägsenhet innebär konkurrensfördelar genom hög effektivitet och låga styckpriser.

Stödjande strategier – kundnärhet och nya tjänster

En nära dialog med våra kunder är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Det är en del i vårt arbete att erbjuda tjänster som våra kunder behöver och vill ha. Kundnärhet som strategi innebär levererans av tjänster proaktivt och i nära samverkan med våra kunder. Kunskap om de statliga myndigheternas behov erbjuder strategiska konkurrensfördelar.

Produktledarskap som strategi innebär att konkurrensfördelar skapas genom att vara ledande på att ständigt utveckla nya tjänster och produkter. Statens servicecenter förädlar kontinuerligt sin tjänsteportfölj och arbetar med utveckling och förnyelse inom det administrativa tjänsteområdet.

Sammanfattningsvis arbetar vi med tre kompletterande strategier där vi väljer operationell överlägsenhet som prioriterad strategi. Strategin utvecklar vårt sätt att arbeta med fokus på en effektiv produktion. Strategin sammanfaller också med vårt uppdrag från riksdag och regering.

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på våra tre värdeord som är leveranssäkra, effektiva och engagerade.

Läs vidare om vår värdegrund

Uppdrag

Vi erbjuder administrativt stöd åt andra myndigheter.

Vårt uppdrag är att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna. Utöver det som framgår av myndighetens instruktion har vi ett antal regeringsuppdrag som pågår.

Läs vidare om vårt uppdrag

Om Statens servicecenter