Statens servicecenters uppdrag

Här hittar du information om vårt myndighetsuppdrag och andra uppdrag som Statens servicecenter har tilldelats av regeringen.

​Myndighetsinstruktion

Vårt uppdrag är enligt "förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicenter" att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Vi ska i verksamheten säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Vi ska kontinuerligt samverka med de myndigheter som använder myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas utformning och innehåll. Detta med avseende på kvalitet och effektivitet.

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter (riksdagen)

Regleringsbrev

Inför varje nytt budgetår beslutar regeringen, i regleringsbrevet, om Statens servicecenters verksamhet. I regleringsbrevet anger regeringen bland annat mål, uppdrag och finansiering för det aktuella året.

Regeringsuppdrag

Utöver myndighetsuppdraget och uppdrag som vi tilldelas i det årliga regleringsbrevet så tilldelas vi ibland andra uppdrag av regeringen.

Statens servicecenters pågående uppdrag.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Beskrivning

E-arkiv

Statens servicecenter har fått i uppdrag att i samverkan med Riksarkivet utforma en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv.

Förbereda organisation för lokal statlig service

Statens servicecenter är utsedda att från 2019 driva de lokala statliga servicekontoren. En utredning pågår nu för att föreslå organisering mm av verksamheten. Detta uppdrag avser för utpekade myndigheter att stödja utredningen i arbetet.

Förordningsstyrd anslutning

​I budgetpropositionen för 2015 anger regeringen att det krävs en starkare styrning av anslutningen av myndigheter till Statens servicecenter. I syfte att påskynda effektiviseringen av statens administrativa stödverksamhet.

Regeringen har i regleringsbrevet för 2016 gett Statens servicecenter i uppdrag att redovisa en uppdaterad plan för vilka myndigheter som planeras att anslutas till de lönerelaterade tjänsterna 2017 och 2018.

Moderna beredskapsjobb

Statens servicecenter ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb, som syftar till att sysselsätta personer som står långt i från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända.​

Om Statens servicecenter