Plan för anslutning av myndigheter till lönerelaterade tjänster

Regeringen har i regleringsbrevet för 2016 gett Statens servicecenter i uppdrag att redovisa en uppdaterad plan för vilka myndigheter som planeras att anslutas till de lönerelaterade tjänsterna 2017 och 2018. Utgångspunkt ska vara den tentativa anslutningsplan som redovisades i augusti 2015.

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2016 skall Statens servicecenter bland annat verka för att minst 50 procent av antalet anställda i staten omfattas av myndighetens tjänster vid utgången av 2018.

Syftet med denna rapport är att ge underlag för regeringens beslut om förordningsreglering avseende perioden 2017 till 2018. Arbetet med uppdraget har visat att anslutningstakten till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster ökar. Vår bedömning är också att anslutningstakten framöver kommer att vara hög.

Med utgångspunkt i det underlag som Statens servicecenter tagit fram har en uppdaterad anslutningsplan tagits fram för perioden 2017 till 2018. Planen som redovisas i denna rapport visar följande:

• År 2017 ansluter tretton myndigheter med totalt 16 055 anställda.

• År 2018 ansluter sexton myndigheter med totalt 51 504 anställda.

• Givet de anslutningar som förväntas ske under 2017 och 2018 kommer Statens servicecenter vid utgången av 2018 att leverera lönerelaterade tjänster till 142 myndigheter och totalt 145 369 anställda. Detta motsvarar 62 procent av statens anställda.

Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster (riksdagen)

Vad har hänt så långt i projektet?

Statens servicecenter har haft kontakter med myndigheter samt anordnat ett antal kund-workshops i syfte att kartlägga och förstå behov ömsesidigt. Detta för att få kännedom om myndigheternas inställning om att ansluta sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster samt när i tiden det skulle kunna ske.

Det har skett dialoger med myndigheter som önskar en anslutning till 2017, 2018. Vid dialogen gavs information om tjänsten samt när en anslutning till Statens servicecenters lönetjänst skulle vara lämplig. De myndigheter vi träffat på detta sätt är till övervägande del positiva till att ansluta sig under 2017, 2018.

Den 15 mars lämnades en uppdaterad anslutningsplan till Finansdepartementet om vilka myndigheter som förslagsvis ansluter under 2017 och 2018.

I denna plan har stor hänsyn tagits till myndigheternas behov av att ansluta sig i tid för att inte hamna i en situation där man står utan lönesystem med tanke på att leverantörsavtalet gällande Palasso från leverantören CGI löper ut 31 december 2018. Myndigheterna som ansluter får sina anslutningskostnader uppdelade på en femårig avskrivningsperiod.

Vad händer härnäst?

Statens servicecenter avser att aktivt fortsätta med dialogmöten med olika kunder under året för att lyssna till deras synpunkter för när i tiden en anslutning skulle vara lämplig.

Det kommer arrangeras uppföljningsträffar för de myndigheter som inte haft möjlighet att delta på de tidigare träffarna.

Enligt nu föreslagen anslutningsplan hanterar Statens servicecenter vid utgången av år 2021 ca 90 till 95 procent av statsanställdas löner, vilket innebär drygt 220 000 löneutbetalningar varje månad.

Kontakt

Christer Engnér
Projektledare
fornamn.efternamn@statenssc.se

Om Statens servicecenter