Utvecklingsarbete

Statens servicecenter arbetar med ständig förbättring för att göra effektiviseringsvinster för statsförvaltningen möjlig. Utvecklingsarbetet sker utifrån samverkan med kunder, benchmarking med andra servicecenter, kundundersökningar samt egeninitierade insatser.

Statens servicecenter försöker på olika sätt fånga kundernas upplevelser och åsikter. Många förbättringsförslag för tjänsterna kommer fram vid samverkansmöten som genomförs enligt Statens servicecenters samverkansmodell på olika nivåer. Utöver dessa möten sker utvärderingen också genom vår årliga kundundersökning.

Årlig kundundersökning

Varje år låter Statens servicecenter utföra en undersökning för att ta reda på kundernas uppfattning om allt från tjänster och system till bemötande och tillgänglighet. Detta görs i form av en NKI-undersökning (nöjd-kund-index), vilket är ett sätt att sammanställa ett helhetsbetyg för en kundgrupps uppfattning.

Hur undersökningen går till

En webbenkät skickas till två olika respondentgrupper, användare och kontaktpersoner. Respondentgruppen användare utgörs av ett slumpmässigt urval bland de drygt hundratusen anställda på de myndigheter som är kunder till Statens servicecenter. Den andra respondentgruppen utgörs av ett totalurval bland de utsedda kontaktpersonerna på respektive myndighet som är kund till oss.

Vår senaste kundundersökning

Den senaste kundundersökningen genomfördes hösten 2018. Då uppmättes en förbättring av kundnöjdheten inom så gott som samtliga områden i jämförelse med året dessförinnan. Över 300 fritextsvar kom in, framför allt inom områdena effektivisering och digitalisering, användarvänlighet i system, kundservice och kommunikation samt kvalitet.

Pågående förbättringar och utveckling

Ett antal förbättringsåtgärder pågår kopplade till följande områden:

Effektivisering och digitalisering

 • Fortsatt robotisering och automatisering av redovisningsprocesser.
 • Utökat samarbete med Riksrevisionen för att underlätta revisionen av kunderna.
 • Satsning på utbildning, information och stödmaterial för att nyttja e-beställningssystemet Proceedo på ett effektivare sätt och därmed öka antalet elektroniska beställningar.

System och användarvänlighet

 • Ny självservicewebb Portalen med enklare hantering av ärenden i kontakten med vår kundservice.
 • System för webbaserad ekonomiinformation i Agresso som är enklare och lättare för sällananvändare.
 • Skapa bättre hjälptexter för lönesystem, form och innehåll av manualer för lönesystem.
 • Förbättrad funktionalitet för attestflödet i Proceedo
 • Digital identitet – en förutsättning för att införa mobila lösningar ur ett säkerhetsperspektiv.

Kvalitet

 • Införa metod och process för ständiga förbättringar och fastställa processer enligt beslutat internt ramverk.
 • Internt projekt för att se över samverkan mellan olika tjänsteområden och tjänsteutveckling i samverkan med kund.

Samverkan, kundservice och kommunikation

 • Självservicewebb med kundunik information och kunskapsartiklar som är tillgänglig dygnet runt.
 • Kundreferensgrupper för olika segment för att arbeta för kunddriven tjänsteutveckling.
 • Utbildningsdagar i e-handelssystem Proceedo tillsammans med kund för att öka kundnyttan.
Om Statens servicecenter