Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2020

Statens servicecenters avgifter är satta för att täcka kostnader för levererade tjänster och för att bidra till ökad effektivitet genom att styra mot standard- och digitala lösningar.

Grundavgifter

Grundavgiften är beroende på myndighetens storlek och vilka ekonomi- och lönesystem som kunden är ansluten till. Grundavgiften består av olika delar, en fast avgift, en rörlig avgift som är beroende av myndighetens storlek och beroende på vilka system kunden är ansluten till.

Grundavgifter‌

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Grundavgift ekonomi
Grundavgift ekonomi och e-handel

Fast avgift

Per månad

13500

Grundavgift rörlig ekonomi och e-handel

Rörlig avgift

Per anställd och månad

30

Grundavgift för ekonomisystem

Fast avgift

Per månad

8300

Grundavgift för ekonomisystem

Rörlig avgift

Per användare och månad

460

Grundavgift för e-handelssystem

Rörlig avgift

Per anställd och månad

13

Grundavgift lön
Grundavgift för lön

Fast avgift

Per månad

13500

Grundavgift för lön

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad


22

Grundavgift för lönesystem

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad


40

Grundavgift för systemtjänst inom schema- och bemanningsplanering Primula

Fast avgift

Per månad

8000

Grundavgift för systemtjänst schema- och bemanningsplanering Primula

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

15

Grundavgift systemtjänst rekryteringsstöd Primula

Fast avgift

Per månad

7000

 

E-handelstjänster

E-handeltjänst som omfattar e-beställning, leverantörsfaktura och betalningar.

Avgifter för e-handelstjänster‌

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Elektronisk (Svefaktura) eller skannad leverantörsfaktura

Rörlig avgift Med kontering Egen kontoplan

Per faktura

65

Elektronisk (Svefaktura) eller skannad leverantörsfaktura

Rörlig avgift

Med kontering 

Gemensam kontoplan

Per faktura

50

Leverantörsfaktura
Elektronisk (Sveafaktura) eller skannad

Rörligt avgift

Utan kontering

Per faktura

20

Leverantörsfaktura –

elektronisk, ordermatchad eller abonnemangsfaktura

Rörlig avgift

Per faktura

20

Manuell skanning av leverantörsfaktura

Rörlig avgift

Per faktura

250

Betalning leverantörsfaktura

Rörlig avgift

Per återredovisad betalning

10

Kundunikt leverantörsregister

Enligt offert

Per kund

 –


Redovisningstjänster

Redovisningstjänsten omfattar kundfakturering, löpande redovisning och bokslut.

Avgifter för redovisningstjänster

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

  Kundfakturering inklusive reskontra, påminnelse, krav och räntekrav. Fakturering via fil från försystem

Rörlig avgift

Per styck

105

Kundfakturering inklusive reskontra, påminnelse, krav och räntekrav. Fakturering via Unit 4 Business world webb

Rörlig avgift

Per styck

215

Kundfakturering inklusive reskontra, påminnelse, krav och räntekrav. Manuell hantering via ärenden

Rörlig avgift

Per styck

415

Printtjänst kundfaktura

Rörlig avgift

Per styck

7

Löpande redovisning inklusive anläggsredovisning, inbetalning med mera

Rörlig avgift

Per timme

850

Redovisningstjänster inklusive statsredovisning, periodiska tjänster


Per timme eller fast pris enligt offert

1050

Kvalificerade redovisningstjänster inklusive bokslut

Rörlig avgift

Per timme eller fast pris enligt offert

1200

Uppsättning Planner

Fast avgift

Engångskostnad

12000

Uppsättning FIC

Fast avgift

Engångskostnad

15000

Uppsättning webportal

Fast avgift

Engångskostnad

4000

Månadsabonnemang

Fast avgift

Fast avgift per abonnemang och månad

1250

Lönetjänster

Lönetjänster som omfattar löneadministration, rese- och utläggsredovisning och tidredovisning via lönesystem.

Fakturering två gånger per år för vissa rörliga avgifter:
Faktiska volymer enligt tabellen nedan där det anges att fakturering sker två gånger per år, faktureras i maj och i december. Faktureringen för maj innehåller faktiska volymer för perioden januari – april och faktureringen för december innehåller faktiska volymer för perioden maj – december

Avgifter för lönetjänster‌

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Löneadministration inklusive rese- och utläggsredovisning. Självbetjäning, avvikelserapportering 8–17

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

105

Löneadministration inklusive rese- och utläggsredovisning. Självbetjäning, närvarorapportering 8–17

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

120

Löneadministration inklusive rese- och utläggsredovisning. Självbetjäning, schemalagd arbetstid 24/7

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

130

Rese- och utläggsredovisning, manuella underlag

Rörlig avgift

Per reseräkning och utlägg. Faktureras två gånger per år

100

Tidredovisning via lönesystem

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

20

Manuella utbetalningar

Rörlig avgift

Per styck faktureras två gånger per år

500

Intresseavdrag, fasta belopp

Rörlig avgift

Per styck

faktureras två gånger per år

30

Intresseavdrag, rörliga belopp, manuella underlag

Rörlig avgift

Per styck

faktureras två gånger per år

100

Manuella underlag schema- och bemanningsplanering i systemet Primula

Rörlig avgift

Per styck

faktureras två gånger per år

100


Konsult- och tilläggstjänster

Konsulttjänster och tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i basutbudet. Tjänsterna erbjuds när det finns behov av extra stöd eller kompetens för exempelvis uttag av statistik och rapporter eller vid behov av
stöd på plats hos myndigheten inom ekonomi-, löne-, och HR-området.

Avgifter för konsult- och tilläggstjänster

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Konsult, nivå 1

Rörlig avgift

Per timme

850

Konsult, nivå 2

Rörlig avgift

Per timme

1050

Konsult, nivå 3

Rörlig avgift

Per timme

1200

Konsult, nivå 4

Rörlig avgift

Per timme

1450

Tilläggs- eller specialtjänst enligt offert


Enligt offert


Avgifter för konsult- och tilläggstjänster

Rekryteringsstöd systemstöd Primula – tillvalspaket

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Samtliga nedanstående punkter ingår i tillvalspaketet:

 

• Kompetensbaserad rekrytering (KBR)

• Projektöversikt

• Tre extra annonsbryggor

• Rekryteringsgodkännande

• Årlig gallring

• Övergripande rekryteringsprofiler

Fast avgift

Per antal anställda och månad

1–300

1604

301–500

2018

501–1000

2 897

1001–

4449

Fast avgift

Per antal anställda och anslutning, engångskostnad

1–500

5174

501–

10347

Avgifter för konsult- och tilläggstjänster‌

Rekryteringsstöd systemstöd Primula– enstaka tillval

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Extra annonsbrygga

Fast avgift

Per månad

724

Extra karriärsida

Fast avgift

Per månad

724

Akademikerrekrytering (utökat ansökningsformulär)


Fast avgift

Per månad

1552

Fast avgift
engångskostnad

Per anslutning

15521

Integrerade kandidattester


Fast avgift

Per månad

2587

Fast avgift
engångskostnad

Per anslutning

15521

Kundanpassad diarieintegration


Fast avgift

Per månad

2 587

Fast avgift
engångskostnad

Per anslutning

51735

 

Så baseras våra avgifter

Avgifterna består av en grundavgift för att vara ansluten till någon av Statens servicecenters tjänster och är sedan uppdelade per erbjuden tjänst. Grundavgiften täcker kostnader för bland annat ekonomi- och lönesystem, kundservice, systemintegrationsplattformar och arkivering.

  • E-handeltjänst som omfattar e-beställning, leverantörsfaktura och betalningar.
  • Redovisningstjänst som omfattar kundfakturering, löpande redovisning och bokslut.
  • Lönetjänster som omfattar löneadministration, rese- och utläggsredovisning och tidsredovisning via lönesystem.
  • Konsulttjänster som bland annat omfattar stöd på plats hos myndigheter, uttag av statistik och rapporter.

Allmänt

  • Kostnad för tid beräknas utifrån påbörjat tidsintervall om 30 minuter.
  • Avgifter kan vara per styck, per timme eller enligt offert.
  • Avgifter som avser ett specifikt uppdrag faktureras utifrån offert som grundar sig på timpriser och eventuella vidarefakturerade kostnader från leverantörer.
Senast uppdaterad: 2020-01-02
Publicerad: 2018-11-09