Anslutning till våra tjänster

Statens servicecenter har en gedigen erfarenhet av att ansluta myndigheter till vårt tjänsteutbud. Vi har en strukturerad anslutningsprocess som underlättar såväl förberedelser för blivande kunder som genomförande av anslutningen.

Anslutningens fem faser

Anslutningsprocessen till Statens servicecenter består av fem faser, vilka är

  1. utvärdera
  2. definiera
  3. implementera
  4. driftsätta
  5. stabilisera.

Utvärderingsfasen

I utvärderingsfasen kartläggs kundens volymer inom de tjänster som är aktuella att köpa av oss. Tidsplan och arbetsformer för kundanslutningen fastställs sedan. En övergripande analys av kort- och långsiktiga it-lösningar tas fram, liksom en generell riskanalys. Utvärderingsfasen avslutas genom att en avsiktsförklaring om anslutning undertecknas.

Definieringsfasen

I definieringsfasen sker en mer detaljerad processgenomgång för olika tjänster och en GAP-analys tas fram. It-frågorna hanteras mer ingående och en anslutningsplan kring servicenivåer fastställs. Definieringsfasen avslutas med att en överenskommelse om anslutning undertecknas.

Implementeringsfasen

Under implementeringsfasen sker anpassningar av olika processer hos kunden. Medarbetare får utbildning i nya system och arbetssätt. Planer för driftssättning och kommunikation tas fram. När kunden uppfyllt alla kriterier i checklistorna avslutas implementeringsfasen.

Driftsättningsfasen

I driftsättningsfasen startar leveranserna från oss under noggrann uppföljning och kontroll. Leveranserna sker enligt de servicenivåer parterna har kommit överens om.

Stabiliseringsfasen

Under stabiliseringsfasen sker eventuella justeringar av leveranserna innan slutlig överlämning sker till kundens linjeorganisation.

Senast uppdaterad: 2021-02-26
Publicerad: 2018-02-13