Bokslut

Två kvinnor vid ett skrivbord som bläddrar i en pärm, en av kvinnorna tittar in i bilden och ler.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Albin Bogren.

Bokslut är en ekonomirelaterad tjänst som ingår i området Redovisning och bokslut. Tjänsten kan också köpas separat.

Bokslut

Oavsett om din myndighet har månadsbokslut, kvartalsrapport, delårsrapport eller endast årsbokslut så kan tjänsten bokslut passa dig. Den kompletterar dessutom många av våra andra tjänster eftersom det i bastjänsten ingår avstämningar av balanskonton som är direkt relaterade till många av aktiviteterna i löpande redovisning, kundfakturering. Exempel på avstämningar som vi utför är kundreskontra, leverantörsreskontra, sociala avgifter, premier, lönerelaterade poster, skatt och moms, anslag, bankflöden med mera.

Vi kommer tillsammans överens om du som kund vill att vi ansvarar för avstämningen för samtliga av era balanskonton eller en del av dem.

Förutom avstämningar inför periodavslut så hanterar vi också periodavgränsningsposter där vi sammanställer, beräknar och bokför periodiseringar enligt uppgift om relevanta periodiseringar från dig. Vi bokför också underlag som är upprättade av dig, till periodiseringar enligt fastställd tidplan. Vid delårsrapport och årsbokslut utför vi också bokslutsredovisning i form av till exempel semesterlöneskuld, pensionsskuld, lokalt omställningsarbete och oattesterade fakturor i flödet då vi med underlag från er och, eller lönesystem, försystem sammanställer, beräknar och bokför bokslutsrelaterade poster.

Vill ni interimsbokföra oattesterade fakturor i flödet månadsvis erbjuder vi det som tilläggstjänst.

Vid periodavslutet stänger vi perioden i ekonomisystemet och rapporterar utfallet i huvudboken via filinläsning till statsredovisningen enligt tidplan från Ekonomistyrningsverket. Vi stämmer också av att inrapporterat utfall till statsredovisningen motsvarar huvudboken efter rapporteringen. I samband med inrapporteringen i Hermes rapporterar vi också realekonomisk fördelning samt godkänner betalavstämning kvartalsvis. Vid delårsrapport och årsbokslut rapporterar vi dessutom särskild information där ni lämnar nödvändiga uppgifter för rapportering, vi stämmer av motpartsinformation och rapporterar in avgiftsbelagd verksamhet, allt enligt tidplan från Ekonomistyrningsverket.

De finansiella dokument som krävs vid delårsrapport och årsbokslut enligt FÅB 2 kap 4 § upprättar vi i dialog med er. Vi skriver då också kommentarer till de noter som vi bedömer går att utläsa av redovisningen. Ni analyserar sedan de finansiella dokumenten och skriver övriga kommentarer till utfallet i noterna samt lämnar uppgifter avseende personalstatistik.

För de myndigheter som ska lämna finansieringsanalys bistår vi med upprättandet av denna. När det är dags för föredragning av delårsrapport och årsbokslut bistår vi med information inför föredragningen och vi finns också tillgängliga för att bistå med information och material vid revisionen. Det är sedan ni som själva lämnar delårsrapporten, årsredovisningen och särskild dokumentation till regeringen.

Vid EA-värderingen ansvarar vi för de myndighetsfrågor som är relaterade till vår verksamhet och rapporterar svaren till er. Det är ni som rapporterar in svaren till statsredovisningen, bevakar kontaktrapport samt förmedlar eventuella kommentarer. Vill ni i stället att vi sköter inrapporteringen går det bra att beställa det som en tilläggstjänst. Då blir det i stället ni som rapporterar till oss de svar som berör er verksamhet medan vi svarar på den del som berör våra tjänsteområden och rapporterar in svaren till Ekonomistyrningsverket. När föregående års räkenskaper är rapporterade och beslutade för vi över de utgående balanserna till ingående balanser nästa räkenskapsår enligt fastställd tidsplan. Om några balanskonton ska föras över med fler dimensioner än konto meddelar ni oss detta.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster