Statens servicecenter föreslås ta plats i beredskapssektor

Bild på svenska flaggan

Statens servicecenter föreslås i en statlig utredning att utses till beredskapsmyndighet.

I den statliga utredningen om civilt försvar föreslås att Statens servicecenter utses till beredskapsmyndighet och att myndigheten ska ingå i beredskapssektorn för ekonomisk säkerhet. Säkerhetschef Lars Grundström och generaldirektör Thomas Pålsson är positiva till förslaget som samtidigt innebär att högre krav ställs på myndighetens säkerhetsskyddsarbete.

Den särskilda utredaren, Barbro Holmberg, har haft i uppdrag att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret på central, regional och lokal nivå.

Utredningen föreslår bland annat att tio beredskapssektorer inrättas med var sin sektorsansvarig myndighet. Inom sektorn ekonomisk säkerhet förordas Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Statens servicecenter. Försäkringskassan föreslås som sektorsansvarig myndighet.

– Beredskapsmyndigheterna har enligt utredningens förslag ett särskilt ansvar att planera, öva och utbilda personal för att under höjd beredskap kunna övergå till krigsorganisation. Därutöver ska beredskapsmyndigheterna utifrån risk- och sårbarhetsanalyser göra bedömningar av vilka åtgärder och investeringar som krävs för att säkerställa den samhällsviktiga verksamheten, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

”Vi står rustade för det nya uppdraget”

– För Statens servicecenter innebär detta bland annat att det kommer att ställas högre krav på vår samlade förmåga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med särskilt fokus på krisberedskap, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och säkra sambandsmedel. Vi står rustade för det nya uppdraget och ansvaret när det kommer, säger säkerhetschef Lars Grundström.

Beredskapssektorn ekonomisk säkerhet omfattar de viktiga samhällsfunktionerna ekonomisk trygghet för familjer och barn, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning samt ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och ålderdom. Beredskapssektorn omfattar även verksamheten inom Statens servicecenter.

Samtliga myndigheter som i dag är bevakningsansvariga myndigheter föreslås bli beredskapsmyndigheter.

Statens offentliga utredningar: Struktur för ökad motståndskraft

Senast uppdaterad: 2022-03-16