Vi medverkar i kampanjen Tänk säkert

Servicekontor informationssäkerhet

På servicekontoren kan besökare få vägledning i e-tjänster och tips på hur man agerar säkert på nätet.

På nätet är både individer och organisationer måltavlor för bedrägerier. I takt med den snabba digitaliseringen har kunskapen om informations­säkerhet halkat efter. Värdefull information hamnar lätt i fel händer med allvarliga konse­kvenser som följd. Men det går att förbättra säkerheten avsevärt med enkla åtgärder.

Statens servicecenter vill bidra till att höja kunskapen kring vardagliga beteenden relaterat till informationssäkerhet och medverkar därför i MSB:s och Polisens kampanj Tänk säkert.

– Vi behöver alla öka medvetenheten kring hur man agerar säkert på nätet. Det kan handla om allt från säker lösenords­hantering och skydd mot nätfiske till hur vi legitimerar oss digitalt och säkerhets­kopierar information, säger Åsa Lindh, generaldirektör på Statens servicecenter.

Tänk säkert

Risken för bedrägerier och skydd av viktig information är återkommande utmaningar för både privata individer och professionella organisationer. Värdefull information är eftertraktat. Kunskapen om vad som anses värdefull och känslig information varierar. Ransomware, id-kapningar och bedrägerier förekommer på olika nivåer i samhället. Inte sällan är faktorer som okunskap och stress en bidragande till att dyrbara misstag kan ske som påverkar såväl individer eller delar av samhället.

Servicekontoren vägleder digitalt

Varje år kommer Statens servicecenter i kontakt med fler än 3 miljoner besökare på servicekontoren. Många av dem är ovana vid att använda e-tjänster och har låg kunskap om nätsäkerhet.

– Vi vägleder i andras myndigheters e-tjänster. Flera besökare tillhör ett digitalt utanförskap och vet inte hur man ska agera säkert på nätet. Vi kan ge enklare tips och råd och hänvisa till pedagogisk information hos Polisen och MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, säger Åsa Lindh.

Det finns en röd tråd mellan Statens servicecenters medverkan i kampanjen Tänk säkert, som pågår under hela oktober månad, och temadagen Digitalidag som äger rum den 15 oktober.

– Vi hjälper många besökare på service­kontoren att bli digitala användare av e-tjänster, något som vi uppmärksammar lite extra i samband med temadagen Digitalidag, säger Åsa Lindh.

Parallellt med uppdraget att ge vägledning och service till medborgare på service­kontor så hanterar Statens servicecenter delar av andra myndigheters administrativa tjänster.

– Informationssäkerhet är en viktig fråga för oss alla dagar på året, säger Åsa Lindh. Under oktober tar vi ändå tillfället och trycker brett och lite extra på utbildningsinsatser och temafrågor internt.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad – European Cyber Security Month, ECSM – och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet Enisa. I Sverige arrangeras den av MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, och Polisen. genom kampanjen Tänk säkert. Även Interpol bedriver särskilda kunskapsinsatser under oktober.

Tänk säkert på MSB:s webbplats

Senast uppdaterad: 2021-10-01