Kundmöten på toppnivå hos servicekontoren

Servicekontorens besökare är fortsatt mycket nöjda med såväl hjälp som bemötande och svarstid. Det visar höstens kundundersökning.

NKI-resultatet (nöjd kund-index) är liksom i våras väldigt högt, med siffran 93 på skalan 0-100. Kundundersökningen har besvarats av 1162 besökare, vilket är nästan dubbelt så många som i vårens kundundersökning. Oavsett servicekontorens storlek och var de finns i landet anser nästan samtliga besökare att de fick ett bra bemötande, svar inom rimlig tid samt den hjälp de behövde. Bland besökare med ärenden till Pensionsmyndigheten ansåg 100 procent att de fick den hjälp de behövde.

  • 97 procent fick den hjälp de behövde
  • 93 procent är nöjda med bemötandet
  • 93 procent fick svar i rimlig tid

– Jag tycker att det är mycket roligt att åter få kvittens från medborgarna att vi levererar kundmöten på toppnivå, säger Paul Larsson, divisionschef medborgarservice.

Regionala skillnader

Omkring tre fjärdedelar av besökarna anger att de har bank-id eller annan typ av e-legitimation, men här finns regionala skillnader. I region nord är andelen besökare med bank-id 82 procent medan motsvarande siffra i region Stockholm och Gotland är 52 procent.

I hela landet är den vanligaste anledningen till att besöka ett servicekontor för att få hjälp med e-tjänsterna. Men att skaffa ID-kort är även det ett av de främsta skälen till besök på de stora kontoren.

Flest ärenden

Drygt hälften av besökarna har ärenden som rör Skatteverket, följt av Försäkringskassan. På små och medelstora kontor är det något vanligare med besök som rör Försäkringskassan än på stora kontor. Andelen besökare som har ärenden till Arbetsförmedlingen är lägre på de stora kontoren, vilket kan förklaras med att kundtorgstjänsten rullades ut sist i storstäderna där merparten av de stora kontoren finns.

Statens servicecenter genomför åter­kommande kundundersökningar på servicekontoren. Resultatet innefattar en avvägd geografisk och storleksmässig spridning av servicekontor över hela landet.

Det representativa resultatet från undersökningen bygger på 1162 digitala enkätsvar. Enkäten kunde besvaras på flera språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Undersökningen har genomförts under veckorna 42 och 43 2021 av Statens Servicecenter med hjälp av Origo Group.

NKI – Nöjd Kund Index är ett vedertaget mått på en sammanvägd nöjdhet hos en verksamhets intressenter och målgrupper.

Läs mer hos undersökningsföretaget Origo

Senast uppdaterad: 2023-10-31