Vi tryggar en långsiktig lösning för våra ekonomitjänster

Att förvalta, utveckla och byta system är dyrt för den enskilda myndigheten och totalt för staten. Genom att erbjuda en helhetslösning för ekonomi- och lönetjänster inklusive system bidrar Statens servicecenter med att pressa kostnaderna för staten som helhet. Inom lön har vi erbjudit en helhetslösning under en längre tid. Nu säkerställer vi våra tjänster långsiktigt även inom ekonomiområdet.

Statens servicecenter erbjuder i huvudsak lön- och ekonomitjänster inklusive systemstöd, till statliga myndigheter. Inom ekonomiområdet erbjuds e-handelstjänsten med Proceedo som systemstöd och inom ekonomitjänsten erbjuds systemstödet Agresso.

Analys av befintliga ramavtal

Porträttbild på Ann-Christine Kalén. Foto: Statens servicecenter.

Ann-Christine Kalén, uppdragsledare.

Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att på nytt avropa systemstöd via
Kammarkollegiets ramavtal inom ekonomiområdet. Under våren har Statens
servicecenter analyserat befintliga ramavtal inom ekonomiområdet för att göra en bedömning om de är ändamålsenliga för ett servicecenter på lång sikt.

Nuvarande avtal för e-handelssystemet Proceedo sträcker sig till utgången av år 2020. För att trygga e-handelstjänsten inklusive systemstöd har Statens servicecenter beslutat att göra ett avrop på Kammarkollegiets nytecknade ramavtal. Ramavtalet för ekonomisystemet är dock inte ändamålsenligt för Statens servicecenters verksamhet.

– Vår verksamhet bygger på en kostnadseffektiv produktion av tjänster. Om inte ramavtalen svarar upp mot Statens servicecenters krav på bland annat
funktionalitet som ger utrymme för att skapa stordriftsfördelar för ett
servicecenter behöver vi göra en egen upphandling, säger Ann-Christine Kalén, uppdragsledare för den analys av ramavtalen som nu avslutats.

På lång sikt är det dock önskvärt med en sammanhållen helhetslösning för hela ekonomitjänsten inklusive e-handel, vilket är svårt med nuvarande ramavtalssituation.

– För att innehållet i ett ramavtal ska vara effektivt för Statens servicecenters behöver avtalet säkerställa att antalet anslutna myndigheter succesivt kan öka, att det finns funktionalitet för att hantera systemadministrationen effektivt ur ett servicecenterperspektiv och att prismodellen tar hänsyn till detta, säger Ann-Christine Kalén.

Långsiktig inriktning

Statens servicecenter har nu beslutat om inriktningen vad gäller systemlösningar inom ekonomiområdet. Ekonomisystem kommer inte att avropas utan inriktningen är en sammanhållen upphandling för en helhetslösning för ekonomitjänsten, vilken påbörjas under 2019.

– Denna inriktning ger möjlighet till längre avtalstid vilket gör att vi inte
behöver migrera till nya systemstöd lika ofta, vilket är kostsamt för
statsförvaltningen, avslutar Ann-Christine Kalén.

Beslutet innebär att Statens servicecenter tryggar en
helhetslösning för ekonomitjänsten även fortsättningsvis för befintliga kunder samt att de myndigheter som ännu inte är kunder kan ansluta sig till tjänsten och därmed spara tid och pengar genom att inte behöva göra ett eget avrop eller en egen upphandling.

Senast uppdaterad: 2019-03-12