Vi summerar 2021

Året i korthet

Servicehandläggare vägleder besökare på Försäkringskassans webbplats.

97 % av besökarna på servicekontor nöjda med vår service

Under hösten 2021 gjordes en kundundersökning på våra servicekontor. Den visade att 97 procent av de tillfrågade besökarna fick den hjälp de behövde. Det är glädjande att vi klarat att leverera med hög kvalitet i vårt kundbemötande trots att verksamheten präglats av pandemin och spridning av covid-19.

Den service som Statens servicecenter ger till myndigheter, medborgare
och företagare är att betrakta som samhällsviktig verksamhet. En prioriterad uppgift har därför varit att begränsa pandemins påverkan på vår service till medborgare på servicekontoren och att säkerställa leveransen av våra administrativa tjänster. De senare omfattar bland annat löneutbetalningar till nästan hälften av alla statsanställda.

Vår årliga kundundersökning bland kundmyndigheter visar att användarna över lag är nöjda med våra tjänster. 79 procent instämmer i att vi är leveranssäkra. Mest nöjda är användarna med att lönen har utbetalats korrekt och att man blir
väl bemött.

Fler servicekontor öppnas

Under 2021 öppnades nya servicekontor i Ulricehamn och i Stockholm. De kommande två åren öppnar ytterligare 28 servicekontor. De nya servicekontoren ska etableras i gles- och landsbygd, storstadsområden och i socialt utsatta områden.

Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet på alla servicekontor

I december tog servicekontoret i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjudit på sina kundtorg. Därmed kan arbetssökande och arbetsgivare få hjälp med allmän information och guidning i Arbetsförmedlingens digitala tjänster på alla våra servicekontor.

Strategiskt samarbete om lokal statlig service

I september 2021 sjösattes ett pilotprojekt tillsammans med Migrationsverket. Sedan dess kan besökare vid servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster, allmän information om Migrationsverket samt stöd med att fylla i blanketter.
I syfte att utveckla samverkan med kommuner pågår pilotprojekt med Malmö stad, Växjö kommun och Örebro kommun.

Effektiviseringsvinster med standardisering

Under året har ytterligare kundmyndigheter anslutit sig till den standardiserade grundtjänsten inom lön, redovisning och e-handel. Vid slutet av 2021 var 36 myndigheter anslutna till denna helhetstjänst. Standardisering ger större möjligheter att automatisera, utveckla och digitalisera administrationen.

Utveckling av efterfrågade HR-tjänster

Statens servicecenter påbörjade under 2021 ett arbete med att ta fram nya HR‑tjänster i Heroma. Detta är efterfrågat bland våra kunder. De nya tjänsterna handlar om att erbjuda ett systemstöd för att hantera rehabilitering, kompetens, rekrytering och utbildning.

90 % tyckte att Samverkansdagen var bra eller mycket bra

Mentimeterfrågor på datorskärm.

Statens servicecenter anordnar en årlig samverkansdag där befintliga och potentiella kunder bjuds in för information, dialog och inspiration. Samverkansdagen som ägde rum den 25 november fick bra betyg av deltagarna, där drygt 90 procent tyckte att dagen var bra eller mycket bra

Effektivare fakturahantering

Våra medarbetare hanterade fler leverantörsfakturor i snitt per person jämfört med förra året. Det beror till stor del på en ökad automatisering genom att fakturorna matchas mot ett abonnemang eller en elektronisk order. Under året har ytterligare myndigheter anslutits till Statens servicecenters kontoplan vilket också bidrar till en ökad effektivitet.

Diagram antal leverantörsfakturor per årsarbetare 2019–2021.
Leverantörsfakturor per årsarbetare, 2019–2021.

Nyckeltal

Antal 2021

Antal 2020

Antal 2019

Leverantörsfakturor per årsarbetare

63 586

53 135

52 035


Diagram hanterade lönespecifikationer 2019–2021

Vi hanterade fler löner

Under 2021 hanterades 1 391 260 lönespecifikationer. Det är en ökning med 38 161 lönespecifikationer jämfört med 2020.

Hanterade lönespecifikationer, 2019–2021.

Nyckeltal

Antal 2021

Antal 2020

Antal 2019

Hanterade lönespecifikationer

1 391 260

1 353 099

1 341 636


Antal kundmyndigheter ökar

161 kundmyndigheter som tillsammans har cirka 115 000 anställda var anslutna. Det motsvarar 47 procent av alla statsanställda. Under 2022 kommer antalet unika kunder som köper någon av våra tjänster öka från 161 till 168 kunder. Kundmyndigheter kan köpa en eller flera tjänster.

Utfall och prognos över antal anslutna kundmyndigheter 2021–2023

Tjänst

2021

2022

2023

Redovisnings- och
e-handelstjänster

122

128

134

Lönetjänster

132

139

154

Totalt antal kunder

161

168

185


Kundservice fick bra betyg

Av användarna upplevde 87 procent att kontakten med kundservice är mycket bra. Bakom resultatet ligger bland annat bättre sökfunktioner, förenkling av formulär och målgruppsanpassning för kontaktpersoner.

  • 87 % upplevde att kontakten med kundservice är mycket bra.
  • 305 000 ärenden hanterades av kundservice.

Fler prestationer

  • Vi hanterade löne- och/eller ekonomiadministrationen för cirka 160 myndigheter.
  • Sammanlagt utförde vi cirka 1,4 miljoner löneutbetalningar till statsanställda vid myndigheter som köper vår lönetjänst.
  • Servicekontoren tog emot över 2,2 miljoner besökare.
  • Vi gjorde 70 bokslut åt andra myndigheter.
  • Våra tjänster till myndigheter täckte in drygt 47 % av alla statsanställda.
  • Cirka 450 000 kundfakturor hanterades. Drygt 430 000 var elektroniska.
  • Vi hanterade över 610 000 leverantörsfakturor åt myndigheter som köper vår ekonomitjänst.
  • Vi hanterade 2,6 miljoner ärenden på servicekontoren.