Vi summerar 2021

Tjänsteutveckling och säkerhet

Vi satsar på vår vision

Innovativ tjänsteutveckling och säkerhetsfrågor är något vi kommer att lägga extra fokus vid de kommande åren. Dessa områden är utpekade som särskilt viktiga i den nya strategiska inriktning för Statens servicecenter som togs fram under 2021. Den strategiska inriktningen är myndighetens kompass under kommande år och ska hjälpa oss att nå vår vision om en mer tillgänglig och effektiv statsförvaltning. Under 2021 inrättade myndigheten en central utvecklingsenhet för att kunna öka innovationstakten med målet att leverera effektiva och moderna tjänster.

Behovsdriven utveckling

Våra tjänster utvecklas i nära dialog med våra kundmyndigheter och samverkanspartners utifrån de behov och önskemål som finns. Vi samarbetar till exempel med vissa kundmyndigheter i referensgrupper inom olika tjänsteområden. Under 2022 kommer vi att starta ytterligare två grupper. När kunderna är delaktiga i Statens servicecenters tjänsteutveckling kan vi tillsammans skapa bättre lösningar. På sikt innebär detta kostnadsbesparingar för hela statsförvaltningen.

För allas säkerhet

Säkerhet är en grundläggande fråga för oss. Säkerhetsarbetet har därför hög prioritet. Ett målmedvetet och systematiskt förändrings- och utvecklingsarbete bedrivs inom säkerhetsområdet. Vårt arbete med informationssäkerhet ska bidra till att våra kunder känner sig trygga med att våra tjänster är tillgängliga och säkra att använda. I rollen som statligt servicecenter tar vi ansvar för att våra leverantörer och att de system vi använder uppfyller de höga säkerhetskrav som ställs inom offentlig sektor.

För att höja medvetenheten om informationssäkerhet bland våra medarbetare har myndigheten under 2021 satsat på att höja kompetensen inom området. Alla anställda har till exempel uppmanats att genomföra säkerhetsutbildningen DISA, en utbildning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi har även deltagit i säkerhetskampanjen Tänk säkert, med kompetenshöjande filmer och artiklar. Fler utbildningsinsatser är inplanerade under nästa år.