Generaldirektören

Biografi över Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

Thomas Pålsson. Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Jessica Gow/TT.

Thomas Pålsson föddes i Stockholm 1956 och har en kandidatexamen inom juridik. Han tillträdde som generaldirektör för Statens servicecenter den 20 maj 2013 och har sedan dess drivit flera frågor som på olika sätt syftar till att effektivisera den svenska statsförvaltningen. I februari 2019 valde regeringen att förlänga hans förordnande som generaldirektör fram till pensionen i mars 2021.

Djup kännedom om statsförvaltningen, dess utveckling och förnyelse

Thomas Pålsson har tidigare varit departementsråd och i samband med det hade han god inblick i Servicecenterutredningen som förberedde grundandet av Statens servicecenter. Det innebar att han senare kunde träda in i rollen som generaldirektör med en väldigt god förförståelse om myndighetens uppdrag och riktning.

Thomas Pålsson har arbetat vid både Finansdepartementet och Socialdepartementet som bland annat chef och departementsråd. Han har bland annat varit chef för enheten för statlig förvaltning, huvudman för länsstyrelserna och för det statliga ägandet av fastigheter. Innan han kom till departementen hade han därtill varit chef och direktör vid Statskontoret.

Medan han arbetare vid Finansdepartementet var Thomas Pålsson delaktig i att 2009 på regeringens initiativ starta upp e-delegationen, en expertgrupp som bland annat arbetade för att underlätta digitaliseringen av statsförvaltningen. När e-delegationens uppdrag tog slut 2015 valde medlemmarna att fortsätta samarbeta och startade därför det frivilliga samverkansprogrammet eSam. Statens servicecenter blev tidigt inbjudna att delta i eSam och som generaldirektör ingår Thomas Pålsson i styrgruppen.

Delaktig i genomförandet av flera förvaltningspolitiska reformer

Under åren före Sveriges inträde i EU, 1995, var Thomas Pålsson med och utredde väntade effekter av ett svenskt medlemskap i unionen, både för landet finansiellt och för samverkan inom statsförvaltningen. De därpå följande åren fram till och med 2004 ledde han eller deltog som expert i olika utredningar och arbetsgrupper med koppling till EU.

Han ingick som expert i Ansvarskommittén som tillsattes 2003 för att bland annat utreda det samlade kommunala uppdraget, ansvarsfördelningen inom hälso- och sjukvården samt länssammanslagning och regional organisering. Kommittén slutrapporterade sitt arbete i februari 2007.

Thomas Pålsson var under 2004 också ledamot i styrgruppen för Finansdepartementets program för förbättrad myndighetsstyrning samt sakkunnig i Försvarsstyrningsutredningen.

Representant för Sverige inom OECD

Mellan 2006 och 2013 var Thomas Pålsson huvuddelegat för Sverige i PGC (Public Governance Committee) som ingår i det direktorat inom den internationella organisationen OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som fokuserar på styrningsfrågor och territoriell utveckling. Då OECD anordnade ett ministermöte kring styrningsfrågor 2010 deltog Thomas Pålsson som Sveriges representant.

Förflutet som ekonomisk journalist

En period under senare delen av 80-talet var Thomas Pålsson verksam som ekonomisk journalist på Dagens Industri. I samband med detta var han också med och startade Nyhetsbyrån Direkt.

Senast uppdaterad: 2020-02-06
Publicerad: 2020-01-31
Om Statens servicecenter