Statens servicecenters uppdrag

Regeringen styr vår verksamhet i förordning, instruktion och regleringsbrev.

​Myndighetsinstruktion

  • Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.
  • Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de överenskommelser som myndigheten har övertagit från Kammarkollegiet
  • Myndigheten ska ingå serviceavtal om att för andra myndigheters räkning utföra uppgifter enligt lagen om viss gemensam offentlig service med de myndigheter som regeringen bestämmer.
  • Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.
  • Myndigheten får även ingå serviceavtal med andra myndigheter.
  • Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren med de myndigheter som den ingått serviceavtal med.

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter (riksdagen)

Regleringsbrev

Inför varje nytt budgetår beslutar regeringen, i regleringsbrevet, om Statens servicecenters verksamhet. I regleringsbrevet anger regeringen bland annat mål, uppdrag och finansiering för det aktuella året.

Regleringsbrev avseende Statens servicecenter (extern länk)

Senast uppdaterad: 2019-12-20
Publicerad: 2018-02-21