Statens servicecenter blir beredskapsmyndighet

Bild från presskonferens med Morgan Johansson och Ida Karkiainen

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och civilminister Ida Karkiainen presenterade en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap.

Regeringen presenterade i dag en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Statens servicecenter blir en beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet från och med 1 oktober.

Statens servicecenter ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. Tillsammans med en rad andra myndigheter blir vi en del av regeringens satsning för stärkt beredskap för kris och krig.

–För Statens servicecenter innebär detta bland annat att det kommer att ställas högre krav på vår samlade förmåga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med särskilt fokus på krisberedskap, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och säkra sambandsmedel, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Vi står rustade för det nya uppdraget

–Vi har förberett myndigheten för det här uppdraget i olika etapper genom en rad förberedande åtgärder. Vi står väl rustade för det nya uppdraget och ansvaret, men vi förväntar oss ett omfattande arbete under lång tid för att vidareutveckla de förmågor som krävs på sikt, säger säkerhetschef Lars Grundström.

Beredskapssektorer

Tillgång till rent dricksvatten, fungerande elförsörjning, transporter och fungerande transportinfrastruktur – det är nödvändiga förutsättningar i vardagen men också under fredstida krissituationer och höjd beredskap. Därför inrättar regeringen tio beredskapssektorer för att stärka motståndskraften i viktiga samhällsfunktioner.

I beredskapssektorerna ingår beredskapsmyndigheterna. För varje sektor utses också en sektorsansvarig myndighet, som ska leda arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Den sektors-ansvariga myndigheten ska driva på arbetet inom sin beredskapssektor, stödja beredskapsmyndigheterna och verka för att samordning sker med andra aktörer.

Följande beredskapssektorer inrättas:

  • Ekonomisk säkerhet
  • Elektroniska kommunikationer och post
  • Energiförsörjning
  • Finansiella tjänster
  • Försörjning av grunddata
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • Ordning och säkerhet
  • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
  • Transporter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ska gemensamt stödja aktörerna i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvars­planeringen.

Beredskapsmyndigheter

Affärsverket svenska kraftnät

Arbetsförmedlingen

Bolagsverket

Domstolsverket

E-hälsomyndigheten

Energimarknadsinspektionen

Finansinspektionen

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Kriminalvården

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Luftfartsverket

Läkemedelsverket

Länsstyrelserna

Migrationsverket

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Post- och telestyrelsen

Riksgäldskontoret

Sjöfartsverket

Skatteverket

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens servicecenter

Statens skolverk

Statens veterinärmedicinska anstalt

Strålsäkerhetsmyndigheten

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Säkerhetspolisen

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket

Åklagarmyndigheten

Relaterat

Regeringens pressmeddelande: Stärkt beredskap för kris och krig

Senast uppdaterad: 2022-05-18