Mycket höga betyg till våra servicekontor

En bild av en servicehandläggare som hjälper en besökare med digitala tjänster på mobilen.

Besökare fortsätter att vara mycket nöjda med servicekontorens bemötande, hjälp och svarstid. Totalt svarar 95 procent att de fick ett bra bemötande.

Oavsett storleken på servicekontoren och var de finns geografiskt svarar nästan samtliga besökare att de fick ett bra bemötande, svar inom rimlig tid samt den hjälp de behövde. Nöjd kund-index (NKI-resultatet) är liksom i våras och förra hösten väldigt högt, siffran är 93 på skalan 0-100.

  • 96 procent fick den hjälp de behövde.
  • 95 procent är nöjda med bemötandet.
  • 94 procent fick svar i rimlig tid.

– Det är verkligen glädjande att våra besökare ännu en gång är mycket nöjda med den service vi ger på våra servicekontor. Att vi får så högt betyg kan vi tacka alla våra kvalificerade handläggare för. Resultatet är ett viktigt kvitto på att vår serviceverksamhet är uppskattad, säger Paul Larsson, divisionschef medborgarservice.

Många vill ha hjälp med e-tjänster

I hela landet är den vanligaste anledningen till att besöka ett servicekontor att få hjälp med e-tjänster och höstens mätning visar att nästan åtta av tio besökare har Bank-ID eller annan typ av e-legitimation, en något högre andel än höstmätningen 2021.

Cirka hälften av besökarna har ärenden som rör Skatteverket, följt av Försäkringskassan. På små och medelstora kontor är det något vanligare med besök som rör Försäkringskassan.

Regionala skillnader

I Region nord svarar samtliga besökare att de fick den hjälp de behövde vid besöket. Region Stockholm och Gotland förbättrar sitt resultat tydligt i frågan om man fick svar inom rimlig tid.

Kundundersökningen som genomfördes under vecka 42-43 har besvarats av 2 379 besökare. Antalet som svarade på undersökningen är mer än dubbelt så många som i våras.

Statens servicecenter genomför återkommande kundundersökningar på servicekontoren. Resultatet innefattar en avvägd geografisk och storleksmässig spridning av servicekontor över hela landet.

Det representativa resultatet från undersökningen bygger på 2 379 digitala enkätsvar, vilket motsvarar 7,2 procent av besökarna på dessa kontor. Enkäten kunde besvaras på språken svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja

Undersökningen genomfördes under veckorna 42-43, 2022 av Statens Servicecenter med hjälp av Origo Group.

NKI – Nöjd Kund Index är ett vedertaget mått på en sammanvägd nöjdhet hos en verksamhets intressenter och målgrupper.

Läs mer om NKI hos undersökningsföretaget Origo Group.

Senast uppdaterad: 2022-12-09