Statens servicecenter tar emot granskning från Riksrevisionen

En bild av en dörrskylt

Riksrevisionen har granskat om den lokala statliga serviceorganisationen i Statens servicecenters regi är ändamålsenlig och effektiv. Generaldirektör Åsa Lindh och divisionschef Paul Larsson tar tacksamt emot granskningen.

– Rapporten är ett viktigt underlag för vår fortsatta utveckling av servicekontorsverksamheten. Vi kommer att arbeta vidare med frågorna i vårt interna arbete och tillsammans med våra samverkansmyndigheter, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Pekar på brister

En övergripande slutsats i Riksrevisionens granskning är att Statens servicecenter inte kan säkerställa att alla besökare får likvärdig service, bland annat beroende på hur arbetet på servicekontoren är organiserat samt att tolk används i alltför låg omfattning.

Två rekommendationer till Statens servicecenter är:

  • att ta fram en modell för att kunna följa upp kostnadsutveckling och bemanning på kontorsnivå.
  • att säkerställa att tolk används när det behövs.

– Riksrevisionens rekommendationer är värdefulla. Flera av synpunkterna som förs fram är saker vi känner till och som vi redan arbetar med, säger divisionschef Paul Larsson.

Inte eniga i alla rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar även att Statens servicecenter åtgärdar de brister som identifierats i granskningen, innan vi ansluter nya myndigheter till servicekontorsverksamheten. Denna rekommendation delas inte av Statens servicecenter.

– En viktig del i det gemensamma förberedande arbetet inför anslutning av en ny myndighet handlar om att tillsammans komma överens om serviceomfattning och införandeplan som är realistisk för båda myndigheterna att svara upp emot, säger Åsa Lindh.


Senast uppdaterad: 2022-12-15