Mer statlig service i hela landet – ytterligare ett uppdrag till Statens servicecenter

Regeringen vill att Statens servicecenter ska ansvara för en ny samlad serviceorganisation som ska erbjuda lokal statlig service till medborgare, nyanlända och företagare. I Servicekontorsutredningens slutbetänkande ”Statliga servicekontor – mer service på fler platser” föreslås att serviceutbudet på kontoren ska omfatta fyra större myndigheter.

En kvinna blir bejtänade på ett servicekontor.

Foto: Försäkringskassan.

I vårpropositionen fastställde regeringen att servicekontoren, genom den nya serviceorganisationen, inledningsvis erbjuder service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. I slutbetänkandet som överlämnades till regeringen den 29 maj, föreslås även att tjänster från Arbetsförmedlingen ingår i serviceutbudet samt en videotjänst som möjliggör möten mellan myndigheter och enskilda via servicekontoren. Sammanlagt föreslås de statliga lokala servicekontoren uppgå till 140 stycken i hela landet senast den 31 december 2020.

Servicekontorsutredningen föreslår även att Statens servicecenter ska samverka med Trafikverket och Migrationsverket för att analysera om servicekontoren kan erbjuda samlokalisering för verksamhet där det är lämpligt.

– Det här är en viktig reformprocess som regeringen har gett oss i uppdrag att genomföra. Vi har redan ett pågående samarbete med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket för att på bästa sätt bygga upp verksamheten. Nu ser jag fram emot konstruktiva dialoger med övriga myndigheter som också föreslagits i slutbetänkandet för att möjliggöra att statlig servicenärvaro i Sverige ska erbjudas på ett effektivt sätt, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Det finns stora fördelar med att samla den lokala serviceverksamheten i en organisation. Regeringen får ett ökat inflytande över verksamhetens styrning och utveckling. Servicekontoren kommer finnas på fler ställen i landet än i dag, och de kommer representera fler myndigheter.  

– Jag tycker att utredningens förslag om att inrätta ett serviceråd för formell samverkan mellan Statens servicecenter och berörda myndigheter är bra. Det är angeläget att vi har samsyn kring servicekontorens viktiga uppgift, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Den nya organisationens verksamhet föreslogs initialt att starta den 1 januari 2019. Den 30 augusti 2018, beslöt regeringen att förlänga övergångstiden till den 1 juni 2019.

Läs vidare

Statliga servicekontor - mer service på fler platser SOU 2018:43

Senast uppdaterad: 2024-01-26