Föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Ingivare/svar till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Svar lämnat:
Diarienummer: 2018-00513-1.10