Rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, samt om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet

Ingivare/svar till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Svar lämnat:
Diarienummer: 2018-00513-1.10