Yttrande - MSB förslag till föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter (MSB dnr 2019-02194)

Ingivare/svar till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Svar lämnat:
Diarienummer: 2019-0047101.10

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2019-11-26