Yttrande - Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015:2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation (dnr RA 22-2018/8452)

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2018-00654-1.10

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2019-12-09