Yttrande - Riksarkivets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2018-00483-1.10