Yttrande - Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar (dnr RA 29-2018/4422)

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2019-00702-1.10