Yttrande - Betänkande SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystem

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2020-00723-1.10

Senast uppdaterad: 2020-10-27
Publicerad: 2020-10-26