Yttrande över Riksarkivets remiss av föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2020-00993-1.10

Senast uppdaterad: 2020-11-17
Publicerad: 2020-11-17