Statens servicecenters yttrande - PM Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (dnr S2021/01499)

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2021-00224-1.10

Senast uppdaterad: 2021-03-01
Publicerad: 2021-03-01