Statens servicecenters yttrande - Betänkandet SOU 2020:40 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (dnr Fi2020/02978)

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2021-00052-1.10