Betänkandet SOU 2021:9 Vem kan man lita på? – Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (dnr I2021/00503)

Ingivare/svar till: Infrastrukturdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: Dnr 2021-00463-1.10

Senast uppdaterad: 2022-11-10
Publicerad: 2022-11-10