Yttrande avseende förslag till MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (MSB 2020-02521)

Ingivare/svar till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Svar lämnat:
Diarienummer: Dnr 2021-01359-1.10

Senast uppdaterad: 2022-11-10
Publicerad: 2022-11-10