Yttrande över Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid framställningen av allmänna handlingar respektive tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar (dnr RA-KS 2021/18)

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2021-01116-1.10

Senast uppdaterad: 2022-11-10
Publicerad: 2022-11-10