Förskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Ingivare/svar till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Svar lämnat: 2018-09-10
Diarienummer: 2018-00513-1.10