Förslag på föreskrifter och allmänna råd med konsekvensutredningar inför 2014

Ingivare/svar till: Ekonomistyrningsverket
Svar lämnat: 2013-10-14
Diarienummer: 10520-2013/1131