Översyn av det statliga stödet till dagspressen

Ingivare/svar till: Kulturdepartementet
Svar lämnat: 2014-01-27
Diarienummer: 10605-2013/1131