Statens servicecenters yttrande - PM Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (dnr S2021/01499)

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat: 2021-02-26
Diarienummer: 2021-00224-1.10