Yttrande - Betänkandet En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat: 2021-02-26
Diarienummer: 2020-01372-1.10