Yttrande - En utvecklad organisation för lokal statlig service delredovisning avseende lämpliga platser

Ingivare/svar till: Finans departementet
Svar lämnat: 2020-05-15
Diarienummer: 2020-00405-1.10