Yttrande över Riksarkivets remiss RA 22 201811457

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat: 2019-10-31
Diarienummer: 2019-00680-1.10