Yttrande - SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (dnr Fi2019/03441/SFÖ)

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat: 2020-03-27
Diarienummer: 2020-00121-1.10