Yttrande - SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

Ingivare/svar till: Kulturdepartementet
Svar lämnat: 2020-05-29
Diarienummer: 2020-00248-1.10