Yttrande - SOU 20208 Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Ingivare/svar till: Finanasdepartementet
Svar lämnat: 2020-06-12
Diarienummer: 2020-00324-1.10