Årsredovisningen för 2022

Bild

Nyöppnade servicekontor, fördjupade samarbeten och fem nya kundmyndigheter. Så kan 2022 sammanfattas för Statens servicecenter, som under året också utsågs till beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet.

Förra året öppnade Statens servicecenter 11 nya servicekontor och stärkte därmed den statliga närvaron i hela landet. Vid årets slut kunde vi ge vägledning och stöd till privatpersoner och företagare i myndighetstjänster på 129 servicekontor. Vi höjde även ambitionsnivån för att kunna leverera ännu bättre administrativa tjänster till våra kunder och ett omfattande utvecklingsarbete har under året bedrivits inom lönesystemet Heroma för att utveckla befintliga och nya tjänster inom lön och HR-området samt e-handel.

Fördjupade samarbeten för ökad service

Under året har även vårt samarbete med Migrationsverket fördjupats. Införandet av Migrationsverkets tjänster på fler servicekontor runtom i landet har påbörjats och kommer att fullföljas under 2023.
Vi har även utvecklat vårt samverkansprojekt med Domstolsverket som gör det möjligt för personer att delta digitalt vid rättsliga förhandlingar. Att använda de statliga servicekontoren för att digitalt kunna delta i vittnesförhör i en trygg miljö med bra teknik, är ett led i att ge människor samma förutsättningar oavsett var i landet man bor samtidigt som vi hushåller med statens resurser.

97 procent av besökarna nöjda med servicen

Servicekontoren hade 2,6 miljoner besökare under 2022. I fokus står alltid det personliga mötet och en stor andel av besökarna behöver hjälp med att komma in i det digitala samhället. Det är glädjande att våra kundundersökningar visade att 97 procent av de tillfrågade besökarna uppgav att de fick den hjälp de behövde.

Fem nya kunder anslutna

Vid utgången av förra året hade Statens servicecenter 166 anslutna myndigheter som tillsammans hade 116 400 anställda. Det motsvarar 47 procent av det totala antalet anställda i staten. Nyanslutningstakten var under 2022 högre än föregående år med fem helt nya kunder.

Beredskapsmyndighet

Sedan den 1 oktober förra året är Statens servicecenter en beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet. Det innebär att vi ska bidra till att stärka landets civila försvar och krisberedskap. Som beredskapsmyndighet är vår uppgift att se till att betalningsflöden fungerar och att löner till statsanställda betalas ut även i tider av kris och oro. Vårt samhällsuppdrag är viktigare än någonsin.

Årsredovisningen i sin helhet

Årsredovisning 2022 (PDF)

Vi summerar 2022

Sedan tre år producerar Statens servicecenters även en produkt, Vi summerar året, som nu också är klar. Syftet är att göra en produkt som är lätt att ta till sig och som riktar sig till en bred målgrupp, där vi redogör för myndighetens uppdrag och vårt bidrag till en mer effektiv och tillgänglig statsförvaltning.

Vi summerar 2022 – vårt bidrag till en effektiv statsförvaltning (PDF) , 6 MB.


Senast uppdaterad: 2023-04-11