Vid rekrytering

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du söker en tjänst hos oss.

När du söker en tjänst hos Statens servicecenter behandlar vi dina personuppgifter som exempelvis namn, kontaktuppgifter, merituppgifter och andra personuppgifter som du anger i vårt rekryteringsverktyg ReachMee där du registrerar din ansökan. Personuppgifterna behandlas för att Statens servicecenter ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i Statens servicecenters myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Ansvariga för personuppgifter

Statens servicecenter är personuppgiftsansvarig, Talentech AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i rekryteringsverktyget.

Dessa kan ta del av dina personuppgifter

Det är endast de personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kommer att ta del av uppgifterna. Tänk på att Statens servicecenter är en myndighet. När du söker en tjänst hos oss så blir din ansökan en allmän handling som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Uppgifter i tjänsteansökningar omfattas som huvudregel inte av sekretess.

Så länge sparas personuppgifter

Ansökningshandlingarna gallras efter 2 år. För sökande som får en tjänst bevaras dock personuppgifterna.

Om du vill dra tillbaka din ansökan i en rekryteringsprocess kan du informera den rekryterande chefen om detta. Då upphör vi att behandla din ansökan i rekryteringssystemet och raderar inskickade handlingar, men viss information om din ansökan ligger kvar i rekryteringsärendet i enlighet med offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter kring hantering av personuppgifter

Du har rätt att få ta del av vilka personuppgifter om dig som behandlas samt tillhörande information. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Du har även rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen och att invända mot behandlingen under vissa förutsättningar. Du kan även begära att dina personuppgifter ska raderas, som myndighet har vi dock en begränsad möjlighet att radera uppgifter som vi är skyldiga att spara enligt annan lagstiftning exempelvis arkivlagstiftningen. Se artiklarna 15-18 och artikel 21 dataskyddsförordningen.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den rekryterande chefen som finns angiven i annonsen under kontaktperson för att få information om hur du kan ansöka utan att behöva registrera uppgifter i vårt rekryteringsverktyg. Du bör även vara aktsam om vilken information du lämnar i din ansökan. Delge endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Kontakt

Statens servicecenters dataskyddsombud
datatskydd@statenssc.se

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-05-30
Publicerad: 2023-05-30